Intregitetspolicy/Dataskyddsförordning/GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Vilken reglerar hur företag behandlar personuppgifter.

 

Inledning

För oss är det viktigt att ni känner er trygga när vi behandlar era personuppgifter och att ni förstår varför vi behandlar era personuppgifter. Därför har vi rutiner och arbetssätt som värnar om er

integritet samt säkerställer en korrekt hantering. Nedan finner ni information som beskriver vilka kategorier, ändamål samt hur och varför vi behandlar era personuppgifter.

Bakgrund

Svensk Fastighetskonsult  (i fortsättningen även kallad ”vi”, ”oss” eller ”vårt”) samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för det uppdrag du ger oss eller den tjänst du använder dig av.

De personuppgifter vi samlar in kommer direkt från dig själv, därutöver krävs vanligtvis ytterligare kontroll av information för att hålla uppgifterna aktuella och att informationen vi har samlat in är korrekta.

Vi samlar ibland även in personuppgifter om dig som kund via publikt tillgängliga tjänster t.ex Lantmäteriet, Metria, Länsstyrelsen, Kommuner, Eniro, Hitta. Genomgående i detta dokument används

begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar personuppgifter. Med "personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

Ändamål med behandling av dina personuppgifter

1. Köpare fastighet

Om du köper en fastighet som vi förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål.

1.1 Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och genomföra förmedlingen av aktuell fastighet,

t.ex. hantera kontakt med dig som köpare, upprättande av köpehandlingar, budförteckning, förvärvstillstånd,

kontakt med banker för deras hantering av köpeskillingen samt lån, Länsstyrelser, Lantmäteri och kommuner.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, låneuppgifter, fastighetsbeteckning.

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av fastigheten.

Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att

vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

 

1.2 Vi behandlar dina uppgifter för att vi ska kunna uppfylla myndigheters krav på oss om att vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är följande:

Personnummer, namn, adress, kopia på ID-handling, kontonummer, frågeformulär ”kundkännedom”.

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina

personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år för finansinspektionen och tio år för FMI från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Detta för att uppfylla våra arkiveringsskyldigheter samt för att tillvarata våra rättigheter och kunna styrka att vi utfört vad lagen ålägger oss, till undvikande av rättsliga anspråk som annars kan riktas mot oss.

 

1.3 Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en fastighet förmedlad genom oss. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är följande:

Namn, telefonnummer, e-postadress.

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svensk Fastighetskonsult har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av fastigheten.

Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från tillträdet.

 

1.4 Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra de arkiveringsskyldigheter som åligger oss enligt lagar. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är följande:

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen m.fl. andra lagar.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

2. Spekulanter

Om du visar intresse för en fastighet som förmedlas av oss behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

2.1 Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är följande:

Namn, telefonnummer, e-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svensk Fastighetskonsult har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som

visat intresse för en fastighet förmedlad genom Svensk Fastighetskonsult. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre år från att uppgifterna samlats in.

 

2.2 Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra liknande objekt som spekulanten kan vara intresserad av.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är följande:

Namn, telefonnummer, e-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svensk Fastighetskonsult har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna

bjuda in dessa till nya visningar av andra liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tre år från att den fastighet då uppgifterna samlades in har försålts.

 

2.3 Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en fastighet. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är följande:

Namn, telefonnummer, e-postadress, lämnade bud.

Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från

att budgivningen har avslutats.

 

2.4 Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss fastighet.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är följande:

Namn, telefonnummer, e-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svensk Fastighetskonsult har ett berättigat intresse av att kunna administrera fastighetsförsäljningen och

 fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den

 tid som fastigheten förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

 

2.5 Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra de arkiveringsskyldigheter

som åligger oss enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är följande:

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den fastighet du visat intresse för.

 

3. Säljare

I samband med att du ger oss i uppdrag att förmedla en fastighet genom oss behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål. 

3.1 Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder och fullgöra våra avtalsförpliktelser enligt förmedlingsuppdraget med dig som säljare.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är följande:

All information som är hänförlig till fastigheten och som är nödvändig för att kunna förmedla

Fastigheten exempelvis beskrivningar, bilder, adressinformation, kartor.

Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i tio år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts för att uppfylla våra arkiveringsskyldigheter enligt FMI.

 

3.2 Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan köpare och säljare,

 hantera kontakter med myndigheter (t.ex förvärvstillstånd) och hantera

banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, prospekt, köpeavtalet, eventuella förvärvstillstånd

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina

personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio

år från undertecknandet av köpeavtalet för att vi ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga

anspråk i händelse av tvist samt uppfylla våra arkiveringsskyldigheter.

 

3.3 Vi behandlar dina uppgifter för att vi ska kunna uppfylla myndigheters krav på oss om att vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är följande:

Personnummer, namn, adress, kopia på ID-handling, kontonummer, frågeformulär ”kundkännedom”

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina

personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år för finansinspektionen och tio år för FMI från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Detta för att uppfylla våra arkiveringsskyldigheter samt för att tillvarata våra rättigheter och kunna styrka att vi utfört vad lagen ålägger oss, till undvikande av rättsliga anspråk som annars kan riktas mot oss.

 

3.4 Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet

enligt bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är följande.

Namn, kontonummer, mäklararvode för det aktuella uppdraget.

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina

personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då

vårt räkenskapsår avslutats.

 

3.5 Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss enligt lag. De uppgifter

vi behandlar inom ramen för detta ändamål är följande:

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina

personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

4. Närstående till säljare

4.1 Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom Svensk Fastighetskonsult (t.ex. sambo som ej äger bostaden) behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

Namn, telefonnummer, e-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt

vara säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

 

4.2 Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra de arkiveringsskyldigheter som åligger oss enligt lagar.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är följande:

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen m.fl andra lagar.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

 

5. Potentiella säljare

Om du har kontakt med oss avseende ett eventuellt uppdrag för oss att förmedla en fastighet behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

 

5.1 Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera, utvärdera marknadsintresse och utföra värdering av fastigheten.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är följande:

Namn, adress, e-postadress, uppgifter hänförliga till fastigheten.

Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra utvärderingen och värderingen av fastigheten. Dina personuppgifter kommer

för detta ändamål att behandlas i tre år från genomförd utvärdering och värdering.

 

5.2 Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Namn, telefonnummer, e-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att kunna

marknadsföra våra tjänster. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i tre år

från att uppgifterna har samlats in.

 

5.3 Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter åligger oss. De uppgifter vi

behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina

personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att uppgifterna samlats in.

 

6. Överföring av personuppgifter

Det är endast om det är nödvändigt som vi delar dina uppgifter med ett personuppgiftsbiträde eller företag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med

antingen ett personuppgiftsbiträde eller ett företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. I det fallet är vi inte ansvariga för hur de behandlar dina

personuppgifter utan de som garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och deras personuppgiftshantering och integritetspolicy som gäller.

Om vi delar dina personuppgifter är det endast för att möjliggöra för oss att utföra våra tjänster och uppfylla våra lagliga förpliktelser gentemot uppdragsgivare, kunder och myndigheter.

  

Exempel på vad våra personuppgiftsbiträden och andra företag som hjälper oss: Banker (utbetalningar och överföringar), Postnord, DHL, Citymail (leveranser av post och direktmarknadsföring),

kommunikation (telefonbolag), IT-tjänster (mäklarsystem), (IT-leverantör server). Digitalmarknadsföring Hemnet, Blocket, Booli), Bokföringskonsult.

Statliga myndigheter, nedanstående lista är ej uttömmande utan fler myndigheter kan komma att ta del av personuppgifter för att möjliggöra för oss att utför våra tjänster och lagliga förpliktelser.

Exempel på statliga myndigheter Lantmäteriet, Metria (ägaruppgifter, fastighetsuppgifter), Skatteverket (kontrolluppgifter), Naturvårdsverket (Intrångsersättning), kommuner,

Länsstyrelsen (förvärvstillstånd), Kronofogden (vid obeståndsuppdrag), försäkringsbolag.

 

7. Personuppgifter som behandlas i samband med ansökan om anställning

Vi har endast de uppgifter som du har lämnat till oss i samband med din ansökan. Vi behandlar endast de personuppgifter som du lämnar till oss i dina ansökningshandlingar.

 

7.1 Sådana uppgifter omfattar personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och

andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan.

 

7.2 Vi baserar vår behandling på följande rättsliga grunder:

För att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten.

På en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse).

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra/dina rättigheter inom arbetsrätten.

 

7.3 Om vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

För att bedöma och överväga olika kandidater utifrån erfarenheter, meriter.

För att administrera kallelse och bokning av tid för intervju.

För att samla in och granska ditt personliga brev, CV, betyg, examensbevis.

Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Svensk Fastighetskonsult  ska kunna rekrytera nya medarbetare till vår verksamhet.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och genomföra rekryteringsprocessen.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

7.4 Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter raderas direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Vi sparar CV och ansökan till ledig tjänst, samt kommunikation i samband med rekrytering som längst i två år (bland annat för att kunna möta eventuella anmälningar om diskriminering). Samtycker du till fortsatt behandling av dina personuppgifter för framtida rekryteringsmöjligheter kommer vi att behandla dina uppgifter för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke eller ändamålet upphört.

När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera dina uppgifter.

 

8 Övriga tjänster

 

Administration

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalsförpliktelser

och tillhandahållande av tjänster till dig.

8.1 Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund för att utföra våra tjänster i enlighet med ditt avtal med Svensk Fastighetskonsult.

-För att kunna hantera och administrera fakturering, påminnelser och betalningar kopplade till ärendet.

-För att kunna hantera och administrera kundfordringar som uppkommer inom ramen för ett uppdrag.

-För att tillhandahålla korrekt dokumentation av uppdraget och om dig som kund.

-För att kunna genomföra vår deklaration (Personuppgifter förekommer på fakturor, utbetalningar)

-För att tillvarata våra rättigheter vid andra rättsliga anspråk som riktas mot oss

 

8.2 Inom ramen för tillhandahållande av våra övriga tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra våra tjänster

i enlighet med vårt avtal och handläggning av uppdraget med dig som kund.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är följande.

Personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning.

8.2 Inom ramen för tillhandahållande av våra övriga tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra våra tjänster

 i enlighet med vårt avtal och handläggning av uppdraget med dig som kund.

De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är följande:

Personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning.

8.3 Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver eller lagen kräver. Vissa personuppgifter raderas direkt, andra sparas olika lång

tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Personuppgifter med koppling till våra kunduppdrag

sparas i tio år efter avslutat uppdrag, avtal, tjänst. Detta gör vi för att tillvarata våra rättigheter vid andra rättsliga anspråk som riktas mot oss.

Vårt berättigade intresse av denna behandling är att kunna tillvarata och skydda våra rättigheter vid rättsliga anspråk. När tiden för hur länge vi sparar

uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera eller makulera dina uppgifter.

 

9 Överföring av indirekta personuppgifter

Vissa personuppgifter som utgör s.k. indirekta personuppgifter och vilka genereras vid förmedling av ett förmedlingsobjekt, kommer att överföras till Svensk Mäklarstatistik AB

i syfte att Svensk Mäklarstatistik AB ska framställa för allmänheten statistik baserad på bl.a. förmedlade objekt. Sådan överföring grundas i Svensk Mäklarstatistik AB:s

berättigade intresse att erhålla data för framställande av bostadsförmedlingsstatistik.

Som ett led i Svensk Mäklarstatistik AB:s verksamhet kan indirekta personuppgifter överföras till vidare parter för framställande av allmännyttiga tjänster så som

upplysningsverktyg för kreditinstitut och jämförelsetjänster för fastighetsförsäljningar. Sådana indirekta personuppgifter hänförande till försålda förmedlingsobjekt,

vilka överförs med stöd i berättigade intressen hos vidare aktörer, kan utgöras av uppgifter om:

Boarea

Biarea

Tomtyta

Taxeringsvärde

Byggnadsår

Gatuadress samt ort

Försäljningsdatum

Försäljningspris

Pris per kvm

 

10 Dina rättigheter

10.1 Återkallande av samtycke

Har du lämnat samtycke till oss kan du när som helst återkalla detta, om det är hänförligt till sådan behandling av dina personuppgifter

som baseras på ditt samtycke. Du återkallar ditt eventuella samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan.

Du har även rätt att begära radering av personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

 

10.2 Rätt till rättelse

Svensk Fastighetskonsult kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta,

fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter.

 

10.3 Registerutdrag av personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag avseende dina personuppgifter.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran ska göras skriftligt, undertecknas av dig samt innehålla

uppgift om personnummer, namn, telefonnummer, e-postadress. Skicka sedan begäran till oss via brev med din avsändaradress på baksidan.

Då vi ansvarar för att endast behörig person mottager försändelsen, så sänder vi sedan ut informationen till mantalsadress som rekommenderat brev där mottagaren får legitimera sig för att få ut försändelsen.

 

Rättigheter från och med 25 maj 2018

 

10.4 Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå

ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter

på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

 

10.5 Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre

än vårt legitima intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation,

invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa

ett tvingande berättigat skäl som överväger integritetsintresset för att kunna fortsätta behandla personuppgifterna.

 

10.6 Direktmarknadsföring

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål.

Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av våra tjänster eller erbjudande om fastigheter

kan du kontakta oss genom att ringa, skicka e-post eller brev. Det ska klart och tydligt framgå vem du är

(personnummer, namn, adress) och att du vill bli avregistrerad från direktmarknadsföring.

 

10.7 Begära rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men om du – trots våra ansträngningar att ha uppdaterade register

anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas.

 

10.8 Rätt till radering

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personuppgifter, exempelvis

- om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta eller

- om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för eller

- om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas

och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter.

 

10.9 Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex.

under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

 

10.10 Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna

och följande information:

behandlingens ändamål, de kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare av personuppgifter, den tid under vilken personuppgifterna

behandlas, information om de rättigheter som återges häri, information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in samt om det

förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

 

10.11 Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller

på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett

avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

 

11. Klagomål till tillsynsmyndighet

Du är mycket välkommen att kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter.

Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

12. Kontakta oss vid frågor

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

Svensk Fastighetskonsult KB (969760-4743)

Postadress: Box 4, 234 21 Lomma

E-post:info@svenskfastighetskonsult.se